HMÖV Burs Programı’na İlişkin Aydınlatma Metni ve Muvafakkatname

İşbu muvafakatname ile tarafınızca aşağıdaki amaç çerçevesinde sağlanan Kişisel Verilerinizin Hüsnü M. Özyeğin Vakfı (“HMÖV”) nezdinde, HMÖV tarafından HMÖV’ün kendi sistemlerine kaydedileceğini ve Kişisel Verilerinizin işleneceğini onayladığınızı beyan etmektesiniz.

Kişisel Veri Hakkında Bilgilendirme:

 1. Veri Sorumlusu :  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, Kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak HMÖV tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 2. Kişisel Veri :  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir.
 3. Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlamına gelir.
 4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: HMÖV’ün hayata geçirdiği “Burs Programı” kapsamında, burs başvuru sürecinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. HMÖV sizin Kişisel Verilerinizin HMÖV, HMÖV içi e-postalar ve HMÖV’ün hayata geçirdiği “Burs Programı” iletişimi amacı dışında herhangi bir yer ve mecrada kullanılmayacaktır.
 5. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı: Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, HMÖV’e, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, 15 yıl süre ile ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.
 6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, kimlik bilgileriniz, fotoğrafınız ve “Burs Programı” dahilinde dolduracağınız başvuru formu ile göndereceğiniz diğer kişisel verileriniz HMÖV tarafından açık rızanıza dayanan hukuki sebep ile toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, yukarıda yer alan amaçlarla işlenecektir.
 7. Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca bu Aydınlatma Metni’nin kapsamında yer alan kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklara yönelik taleplerini, HMÖV iletebilecektir. HMÖV, gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandırılacaktır.

Kişinin Açık Rızası: 

HMÖV   “Burs Programı” kapsamında, yukarıda belirtilen süre içerisinde olmak kaydıyla, işbu program için paylaşacağım her türlü kişisel verilerimin tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, muhafaza edilmesi ve HMÖV ile paylaşılması, HMÖV içi e-posta ile paylaşılması dâhil olmak üzere işlenmesine açık rızam olduğunu beyan eder, bu durumdan dolayı HMÖV’yi sorumlu tutmayacağımı tarafınıza bildiririm.