Özyeğin Vakfı Kırsal Kalkınma Modeli

Özyeğin Vakfı Kırsal Kalkınma Modeli

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, “kalkınma hakkı temel bir insan hakkıdır” felsefesiyle, kırsal yaşamın tüm ihtiyaç ve potansiyelini kucaklayan bütünsel bir Kırsal Kalkınma Programı yürütmektedir. Program, entegre, insan odaklı, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten ve yoksuldan yana bir yaklaşımı benimsemiş ve bu yaklaşım programın planlanma safhasından uygulama safhasına kadar her alanına yansıtılmıştır. Tüm program faaliyetleri sahadaki ilgili kurumlar ve köylülerle birlikte planlanmakta ve kırsalda kalıcı değişimlerin yaratılabilmesi için insanların ihtiyacı olan bilgi, beceri ve araçları sağlamayı hedeflemektedir.

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Kırsal Kalkınma Programı’nın vizyonu, kırsal kalkınmayı sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyen ve insanın insanca koşullarda refahını artırmayı amaçlayan bir dönüşüm süreci olarak ele alarak, Türkiye’de ve dünyada bu konunun gelişimine katkıda bulunmak ve kırsal yoksulların sesi olabilmektir

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Kırsal Kalkınma Yaklaşımı, kalkınma çalışması yürüttüğü alanların özgün koşullarına göre faaliyet çeşitliliği gösteren, ancak ortak temel birleşenleri olan bir modele sahiptir. Kırsal kalkınmanın bütünsel anlayışını benimseyen bu model birbiriyle entegre farklı çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Özyeğin Vakfı’nın kırsal kalkınma çalışmalarını uyguladığı köyler, ülkenin en yoksul köyleridir. Bu nedenle bu köylerde yaşayan insanların ekonomik kapasitelerinin güçlendirilmesi programın öncelikli hedefleri arasındadır. Toplum temelli bir kalkınma perspektifine sahip olan Vakıf, faaliyetlerini tüm hedef kitlesine yarar sağlayacak biçimde tasarlamakta ve uygulamaktadır. Faaliyetlerin henüz tasarım halindeyken yararlanıcılarla birlikte belirlenmesi ve onların mutlak katkısının alınması tüm ekonomik gelir getirici çalışmalar için izlenen bir yöntemdir.
Köylerin alt yapı sorunlarının belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması için iki yönlü bir çalışma yürütülmektedir. Vakıf bir yandan kendi olanaklarını kullanarak en acil altyapı sorunlarını etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturmaya çalışırken, öte yandan kamu kaynaklarının proje bölgelerine çekilmesi için ihtiyaç sahipleri ile birlikte lobi faaliyetleri yürütmektedir.
Yoksullukla mücadele yalnızca ekonomik kapasiteyi güçlendirmekle sınırlı kaldığı takdirde, elde edilecek kazanımlar gerçek bir refah sağlayamayacaktır. Yoksullukla mücadele entegre çalışmalar gerektirir. Ekonomik kapasiteyi güçlendirme çalışmaları ile sosyal kapasiteyi güçlendirme çalışmalarının birbirlerini besleyecek ve yönlendirecek biçimde ele alınması önemlidir. Sosyal kapasite geliştirme bileşeni altındaki faaliyetler, programın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Çocukları ve gençleri kalkınma sürecine katacak, onların gelişmesine katkıda bulunacak faaliyetlere özel önem verilmektedir.
Kırsalda dezavantajlı konumda olan kadınların, ekonomik ve sosyal kapasitelerinin güçlendirilmesi programın en önemli hedeflerinden biridir. Doğrudan kadınların ekonomik kapasitelerini güçlendirmek amacıyla kadınlara özel bir dizi faaliyet hayata geçirilmektedir.
Özyeğin Vakfı Kırsal Kalkınma Programı, hayata geçirdiği tüm faaliyetlerde doğal ve çevresel değerlerin korunmasını ve gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılmasını çalışmalarının merkezine almaktadır. Köylülerin çoğu kez yüzyıllar boyunca devraldıkları doğa ile birlikte yaşama felsefesine saygı duymakta ve doğaya zarar veren yanlış uygulamaların önlenmesi için çaba harcamaktadır.
Kalkınma alanının çok yönlü ihtiyaçları ve yapısı bu alanla ilgili kurumların işbirliklerini zorunlu kılmaktadır. Buradan hareketle, Vakfın kırsal kalkınma programının tasarım aşamasından, uygulama aşamasına dek tüm süreçleri çok ortaklı işbirlikleri ile gerçekleştirilmektedir. Başta yararlanıcılar olmak üzere, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli fon sağlayıcı kurumlarla işbirlikleri geliştirilmiştir. Yerel güçlenmeyi sağlamaya yönelik ilçe, il, Türkiye ve uluslararası ölçeklerde ortaklıklar ve işbirlikleri geliştirilmiştir. Bir anlamda kalkınma için gerekli olan yerel toplum, sivil toplum, özel sektör ve kamu işbirliği bu program çatısı altında özenle gerçekleştirilmiştir. İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar:

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • GAP İdaresi ve ÇATOM
 • Fiba Grup Şirketleri (Fiba Faktoring, Fiba Perakende, Fiba Girişim Faktoring)
 • Kalkınma Ajansları
 • Özyeğin Üniversitesi
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı
 • Marks and Spencer
 • GAP/Banana
 • SÜTAŞ
 • Japon Büyükelçiliği
 • Young Guru Academy
 • Aralık Derneği
 • Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • The Marmara Otelleri
 • Nar Gourmet
 • Münich Teknik Üniversitesi
 • AB Prepare Ağı
 • Türkiye Kalkınma Vakfı
 • Yerel Yönetimler
 • AIEDL
Fiba Gönüllüleri Projesi

04

2012 yılında Özyeğin Vakfı Kırsal Kalkınma Projeleri ile Fiba Holding kurumlarını ve çalışanlarını bir araya getirmek amacıyla Fiba Gönüllüleri Projesi başlatıldı. Fiba şirketleri Kavar ve Ravanda havzalarında çeşitli projelere maddi destek verdiler. Bu çerçevede Kavar’da bir ekmek fırını inşa edildi. Ravanda’da hem yem işleme ünitesi hem de pekmez/ sabun yapım atölyesi olarak kullanılacak bir tesis yapıldı. Fiba Perakende ve Fiba Faktoring şirketlerinin desteğiyle köylü kadınlar el işi fularlar üreterek gelir elde etti. Fiba Holding’den yollanan bilgisayarlar ile gençler için bir bilgisayar kursu, dijital fotoğraf makineleri ile genç kızlar için fotoğrafçılık atölyesi açıldı. Fiba Holding envanterinden mobilyalar köylere yollanarak ilkokullarda, köy odalarında ve gençlik merkezlerinde kullanıldı. Fiba şirketleri çalışanları tarafından belli aralıklarla düzenlenen kitap kampanyaları sayesinde köy ilkokullarında kütüphaneler kuruldu. Kurumsal desteklerin dışında Fiba çalışanları Kavar ve Ravanda havzalarında yürütülen projelere kişisel destek verdiler. 2012’de 14 Fiba Gönüllüsü köylere giderek uzman oldukları çeşitli alanlarda eğitimler verdiler. Bu sayede, çocuklar için mimarlık ve ebru atölyeleri yapıldı. Kavar’da engellilik ve sosyal girişimcilik konusunda bir seminer verildi. Ravandalı genç kızlar ile bir halk oyunu ekibi kuruldu. Fiba çalışanları ile Kavarlı köylüler arasında bir kardeşlik maçı gerçekleştirildi.

Özyeğin Vakfı’nın misyonu, kırsal kalkınma alanında saha uygulamalarının yanı sıra model geliştirme, fikir grupları oluşturma, yayın, kamu politikaları, uluslararası forum gibi araçlarla kırsal politikaları etkilemek ve geliştirmektir. Kırsal kalkınma fikrinin ve uygulamalarının ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve üniversitelerde tartışılmasını sağlayacak kanallar oluşturmak ve özel sektörün ilgisini kırsal kalkınma alanına çekmek Özyeğin Vakfı’nın misyonlarından biridir. Projelerin ölçülebilir etkisini saptamak üzere geliştirilen izleme değerlendirme sistemi, programın güçlü ayaklarındandır. Bu sistem, kırsal kalkınma alanında yürütülen ya da yürütülmesi planlanan projelere yöntem ve model sağlamak ve bu alanda üretilen politikalara kaynak teşkil etmek açısından değerli çıktılar vermektedir. Oxford Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdüren bir uzmanla çalışılarak kurulan izleme değerlendirme sisteminde, kontrol ve proje köylerindeki değişimi zaman içinde değerlendiren farkların farkı yöntemi kullanılmıştır. Mutluluk, sosyal adalet, kadının güçlenmesi gibi daha subjektif konulardaki değişimi anlamak için niteliksel bir değerlendirme sistemi de programa entegre edilmiştir. Kavar Havzası Kırsal Kalkınma Projesi İzleme-Değerlendirme Özet Ara Raporunu indirmek için lütfen tıklayınız.

Kırsalda Umut Var Konferansı

Kırsal-Kalkınma-14-300x199

Özyeğin Vakfı’nın ev sahipliğinde 17 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Kırsalda Umut Var: Kırsal Kalkınma Alanında Deneyimler ve Yeni Yaklaşımlar” Konferansı kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Konferansın açılışına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi Eker başta olmak üzere sivil toplum, akademi ve özel sektörden 200 civarında kişi katıldı. Bakan Eker, genelde tarım ve hayvancılık, özelde kırsal kalkınma alanında yaşanan sorunlar ve son yıllarda kat edilen mesafeyi dile getiren bir konuşma yaptı ve bu alanda faaliyet gösteren Özyeğin Vakfı’na çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüsnü Özyeğin, ülkede özellikle kırsal bölgelerde yaşanan yoksulluğun giderilmesi için Vakıf olarak sorumluluk hissettiklerini ve bu sorunların azaltılması için bir sivil toplum kuruluşu olarak gayret gösterdiklerini belirtti.

Konferans yayını PDF olarak indirmek için lütfen tıklayınız.

Scroll To Top