Kırsal Kalkınma Programı Hedeflerimiz

Kırsal Kalkınma Programı Hedeflerimiz

Ekonomik Gelişme

 • Havzada en az %50 gelir artışı
 • Havzada en az bir ürünün markalaşması
 • Mevsimlik işçiliğin azalması
 • Teknoloji kullanımının artması

Fikizi Altyapının Güçlendirilmesi

 • Sağlıklı kanalizasyon hizmetlerine ulaşılması
 • Sağlıklı içme suyu hizmetlerine kavuşulması
 • Köy içi yolların iyileştirilmesi
 • Sosyal mekanların oluşturulması

Sosyal Gelişme

 • Okuryazarlık oranının artırılması
 • Erken çocukluk eğitim hizmetlerininin artırılması
 • İlköğretim tamamlama ve ortaöğretime erişimin artırılması
 • Temel sağlık hizmetlerine erişimin artırılması
 • Bulaşıcı hastalıkların azaltılması
 • Havzada genç girişimcilerin artması
 • Köylülerin kendileriyle ilgili karar mekanizmalarına katılımları artması
 • Köyler arası iletişim ve iş yapma alışkanlığının gelişmesi
 • Sosyal yaşamın özgürleşmesi ve çeşitlenmesi

Kadının Güçlendirilmesi

 • Hamilelik süresince doktora gitme ve doğumu hastanede yapma oranında artış sağlanması
 • Aşı karnesi kullanımında artış sağlanması
 • Doğurganlığın düzenlenmesinde modern yöntem kullanımında artış sağlanması
 • Kadınların köy içi karar alma süreçlerine katılım kanalları oluşturulması ve süreçlere katılımlarının artması
 • Kadınlara yönelik özel gelir getirici faaliyetler vasıtasıyla havzadaki kadınların kendi gelirlerini kazanmaya başlaması

Çevreye Duyarlı Yaşamın Geliştirilmesi

 • Bioçeşitliliğin korunmasında bilincin artması
 • Mera alanları ekosisteminin korunması
 • Geleneksel ve doğal üretim ile ürünlerin korunarak değerlendirilmesi
 • Yanlış tarım uygulamalarından iyi tarım uygulamalarına geçişle çevreye uyumlu üretimin altyapısı ve insan kaynağının oluşturulması

Çok Ortaklı İşbirliklerin Gelişmesi

 • Proje bütçesinin en az iki katı kamu yatırımının ve dış fonun havzaya getirilmesi
 • Kamu-halk ilişkisinin gelişmesi ve birlikte çalışma alışkanlığının artması
 • Yereldeki kamu birimlerinin kapasitesinin artırılması
 • Havzada yaşayanların bir araya geldiği ve kararlarını ortak alabildiği örgütlü yeni bir yapı oluşturulması veya mevcut örgütlü yapılar iyleştirilip güçlendirilerek havza temsiliyetinin sağlanması
 • Havzada kurulan ve güçlendirilen formel yapıların proje sonunda kalkınma misyonunu devralacak kapasiteye ulaşması

Kırsal Kalkınma Politikalarına Katkı

 • Etkili bir ölçme değerlendirme sisteminin kurulması
 • Fikir grupları oluşturulması, kamu politikaları ve uluslararası forum gibi alanlarda etkin olunması
 • Sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve üniversitelerde tartışma kanalları oluşturulması
 • Özel sektörün ilgisinin kırsal kalkınma alanına çekilmesi
Scroll To Top