Kırsal Kalkınma Programı Hedeflerimiz

Kırsal Kalkınma Programı Hedeflerimiz

Ekonomik Gelişme

  • Havzada en az %50 gelir artışı
  • Havzada en az bir ürünün markalaşması
  • Mevsimlik işçiliğin azalması
  • Teknoloji kullanımının artması

Fikizi Altyapının Güçlendirilmesi

  • Sağlıklı kanalizasyon hizmetlerine ulaşılması
  • Sağlıklı içme suyu hizmetlerine kavuşulması
  • Köy içi yolların iyileştirilmesi
  • Sosyal mekanların oluşturulması

Sosyal Gelişme

  • Okuryazarlık oranının artırılması
  • Erken çocukluk eğitim hizmetlerininin artırılması
  • İlköğretim tamamlama ve ortaöğretime erişimin artırılması
  • Temel sağlık hizmetlerine erişimin artırılması
  • Bulaşıcı hastalıkların azaltılması
  • Havzada genç girişimcilerin artması
  • Köylülerin kendileriyle ilgili karar mekanizmalarına katılımları artması
  • Köyler arası iletişim ve iş yapma alışkanlığının gelişmesi
  • Sosyal yaşamın özgürleşmesi ve çeşitlenmesi

Kadının Güçlendirilmesi

  • Hamilelik süresince doktora gitme ve doğumu hastanede yapma oranında artış sağlanması
  • Aşı karnesi kullanımında artış sağlanması
  • Doğurganlığın düzenlenmesinde modern yöntem kullanımında artış sağlanması
  • Kadınların köy içi karar alma süreçlerine katılım kanalları oluşturulması ve süreçlere katılımlarının artması
  • Kadınlara yönelik özel gelir getirici faaliyetler vasıtasıyla havzadaki kadınların kendi gelirlerini kazanmaya başlaması

Çevreye Duyarlı Yaşamın Geliştirilmesi

  • Bioçeşitliliğin korunmasında bilincin artması
  • Mera alanları ekosisteminin korunması
  • Geleneksel ve doğal üretim ile ürünlerin korunarak değerlendirilmesi
  • Yanlış tarım uygulamalarından iyi tarım uygulamalarına geçişle çevreye uyumlu üretimin altyapısı ve insan kaynağının oluşturulması

Çok Ortaklı İşbirliklerin Gelişmesi

  • Proje bütçesinin en az iki katı kamu yatırımının ve dış fonun havzaya getirilmesi
  • Kamu-halk ilişkisinin gelişmesi ve birlikte çalışma alışkanlığının artması
  • Yereldeki kamu birimlerinin kapasitesinin artırılması
  • Havzada yaşayanların bir araya geldiği ve kararlarını ortak alabildiği örgütlü yeni bir yapı oluşturulması veya mevcut örgütlü yapılar iyleştirilip güçlendirilerek havza temsiliyetinin sağlanması
  • Havzada kurulan ve güçlendirilen formel yapıların proje sonunda kalkınma misyonunu devralacak kapasiteye ulaşması

Kırsal Kalkınma Politikalarına Katkı

  • Etkili bir ölçme değerlendirme sisteminin kurulması
  • Fikir grupları oluşturulması, kamu politikaları ve uluslararası forum gibi alanlarda etkin olunması
  • Sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve üniversitelerde tartışma kanalları oluşturulması
  • Özel sektörün ilgisinin kırsal kalkınma alanına çekilmesi
Scroll To Top